Ücretsiz versiyon aktivasyon kodu

Ücretsiz versiyon aktivasyon kodu

SendBlaster Ücretsiz Sürümünü etkinleþtirmek için ÜCRETSÝZ bir lisans kodu almanýz gerekmektedir. Lisans kodu aþaðýdaki formu doldurup gönderdikten sonra size gönderilecektir.

Formu göndermeden önce lütfen e-posta adresinizin doðru olarak girildiðinden emin olun.: aktivasyon kodu bu sitede görüntülenmeyecek fakat aþaðýda girmiþ olduðunuz e-posta adresine gönderilecektir.

Her aktivasyon kodu tek bir e-posta adresine spesifiktir.: Eðer kayýt kodunuzu kaybettiyseniz, ayný e-posta adresini kullanarak tekrar gönderilmesini isteyin.

Formu gönderebilmeniz için web tarayýcýnýzýn Javascript uygulamalarýna izin vermesi gerekmektedir. Sorun olmasý durumunda lütfen web tarayýcýnýzýn güvenlik ayarlarýný kontrol ediniz.


  (kalýn olan alanlar zorunludur)
isim ve soy isim:
Þirket (isteðe baðlý):
Ülke:
e-posta:
URL (isteðe baðlý):
Yazýlýmýmýzý/web sitemizi ilk olarak nereden duydunuz?
Hangisi sizin ana iþinizi en iyi tanýmlýyor?
   
E-posta adresinizi üçüncü þahýslara vermiyoruz.
   

Gizlilik ilkelerini kabul ediyorum
[ gizlilik bilgileri ]