Edisplay S.r.l. Gizlilik Ýlkesi
Versiyon 12/09/2005
 
     
  Giriþ  
 

Biz Edisplay s.r.l. ve de dünya genelinde baðlý ortak þirketlerimiz, online gizliliðinize saygý ile baðlýyýz ve kiþisel bilgilerinizin uygun biçimde korunmasý ve yönetilmesi ihtiyacýnýzýn olduðunun farkýndayýz ("Kiþisel Bilgiler") Kiþisel Bilgiler

Edisplay S.r.l. Kiþisel Bilgilerinize yönelik özenli davranýþýmýzý anlamanýz için bu Online Gizlilik Ýlkesini oluþturdu.

Kiþisel Bilgi, bir kiþiyi tanýmlamak için kullanýlan, isim ve soy isim, bir ev veya fiziksel adres, bir e-posta adresi veya iþte veya evle ilgili baþka iletiþim bilgilerini kapsayan fakat bunlarla sýnýlýrlý olmayan her türlü bilgi anlamýna gelir. Genel olarak sitemizi kim olduðunuz belirtmeden veya kendiniz hakkýnda herhangi bir Kiþisel Bilgi vermeden web sitemizi gezebilirsiniz.

Eðer web sitemiz üzerinden Kiþisel Bilgilerinizi bize vermeyi tercih ederseniz, bu bilgiyi Edisplay S.r.l. içerisinde veya ayný veya farklý ülkelerdeki, üçüncü parti servis saðlayýcýlarýna veya yargý organlarýna verebilir.

Edisplay S.r.l. kiþisel gizliliðinizi korumak için dünya çaðýndaki tüm uygulanabilir kanunlarý uygulamaya gayret eder. Ülkeden ülkeye kanuni ihtiyaçlar deðiþiklik gösterse de, Edisplay S.r.l. bu Online Gizlilik Ýlkesi içerisinde belirtilen prensiplere, yukarýdaki madde ile birlikte, Kiþisel Bilgilerinizin uymaya çalýþacaðýný burada ifade eder "uygun bir biçimde korunmasýna gerek duymayan ülkelere Kiþisel Bilgilerinizi göndersek dahi" uymaya çalýþacaðýný burada ifade eder. Diðer bir deyiþle, amacýmýz Kiþisel Bilgilerinizin nerede toplandýðýndan, nereye transfer edildiðinden baðýmsýz olarak bu bilgileri korumaktýr.

 
     
  Çerezler (Cookies) ve Diðer Takip Teknolojileri  
 

Bazý web sayfalarýmýz çerezler "ve diðer takip teknolojilerini" kullanmaktadýrlar. Bir "çerez" örneðin web site aktivitesi hakkýnda bilgi toplamak için kullanýlan küçük bir metin dosyasýdýr. Bazý çerezler ve diðer teknolojiler, daha önceki bir web kullanýcýsý tarafýndan belirtilen Kiþisel Bilgileri elde etmek için kullanýlabilirler. Birçok web tarayýcýsý, çerezleri kabul veya reddetmeyi, nasýl temizlenecekleri gibi konularda çerezleri kontrol etmenize imkan verir.

Bir çerez aldýðýnýzda size uyarmasý için web tarayýcýnýzý ayarlayabilirsiniz veya tarayýcýnýzdan çerezleri engellemesini seçebilirsiniz, fakat çerezleri silmeyi veya engellemeyi seçerseniz, web sitesinin belirli bölümlerine ulaþýrken orijinal kullanýcý numaranýzý ve þifrenizi tekrar girmeniz gerekir.

Takip teknolojileri, Internet alan adlarýný ve sunucu isimlerini; tarayýcý ve iþletim sistemi; Internet protokol (IP) adresini; týklanan adresleri; sitemize eriþilen tarih ve zaman gibi bilgileri kayýt edebilir. Çerezleri ve diðer takip teknolojilerinin kullanýmý size daha iyi web hizmeti vermek ve web sitemizi geliþtirmek için olanak saðlar. Trendler ve istatiksel bilgiler için Kiþisel Bilgiler içermeyen verileri de analiz edebiliriz.

Kiþisel gizliliðinizi korumak için, aþaðýdaki prensipleri uyguluyoruz:

  • Uyarý
  • Seçim
  • Güvenlik
  • Eriþim/Kesinlik
 
     
  Uyarý  
  Web üzerinde Edisplay S.r.l. Kiþisel Bilgi topladýðý zaman, Kiþisel Bilginin neden toplandýðýný ve bu Kiþisel Bilgileri Edisplay S.r.l. dýþýnda veya Edisplay S.r.l. adýna çalýþanlarla paylaþýp paylaþmama niyetinde olduðumuzu belirten bir amaç ifadesi yayýnlama niyetindeyiz. Edisplay S.r.l. kanunu olarak zorunlu olmadýkça, Kiþisel Bilgilerinizi sizin rýzanýz olmadýkça Edisplay S.r.l. adýna çalýþmayan üçüncü þahýslara vermeye niyetli deðildir.  
     
 

Seçim

 
 

Edisplay S.r.l. firmasýna Kiþisel Bilgilerinizi verip vermemeyi tercih edebilirsiniz. Edisplay S.r.l.'in web üzerinde Kiþisel Bilgileri toplarken yayýnlamak niyetinde olduðu uyarý bilgisi tercihinizi yaparken size yardýmcý olacaktýr. Eðer talep ettiðimiz Kiþisel Bilgileri vermemeyi tercih ederseniz, hala Edisplay S.r.l. 'in web sitesini ziyaret edebilirsiniz fakat sizinle etkileþimimizi saðlayan bazý tekliflere, servislere veya özel seçeneklere eriþemeye bilirsiniz.

Eðer Edisplay S.r.l. ile iliþki kurmak isterseniz, örneðin kontrat veya diðer iþ iliþkisi veya ortaklýk, doðal olarak sizinle bu iþ iliþkisi baðlantýsý üzerinden iletiþim kurmaya devam edeceðiz.

 
     
  Güvenlik  
  Kiþisel Bilgileriniz Edisplay S.r.l. içerisinde veya onun adýna nerede tutulursa tutulsun, bizimle paylaþmýþ olduðunuz Kiþisel Bilgilerinizi yetkisiz eriþimlere veya yetkisiz teþhire karþý korumak için mantýklý ve uygun olan her türlü önlemi alma niyetindedir.  
     
  Eriþim/Kesinlik  
  Edisplay S.r.l., sizin bize saðladýðýnýz ölçüde kiþisel bilgilerinizi kesin ve doðru tutmak niyetindedir. Web üzerinden Kiþisel Bilgi topladýðýmýz yerlerde, niyetimiz bilgilerinizi güncellemek veya düzeltmek için Edisplay S.r.l. 'ye bir þekilde ulaþma yöntemleri saðlamaktýr. Eðer herhangi bir þekilde bu yöntemler eriþilemez veya kullanýlamaz durumda ise, Kiþisel Bilgilerinizi þu belirtilen adrese gönderebilirsiniz info@sendblaster.com ve mümkün olduðunca pratik bir þekilde Kiþisel Bilgilerinizdeki deðiþikleri birleþtirmek için gerekli çalýþmayý gerçekleþtireceðiz.  
     
 

Üçüncü Parti Servisler

 
 

Üçüncü partiler, Edisplay S.r.l. þirketi adýna www.sendblaster.com adresinde belirli servisler sunmaktadýrlar. Edisplay S.r.l.,programlar, ürünler, bilgi ve servisler saðlamakta yardýmcý olmasý amacýyla, üçüncü partilere Kiþisel Bilgiler de dahil olmak üzere web ortamýnda topladýðý bilgileri verebilir. Edisplay S.r.l. þirketinin web sitesini ve mesajlaþma listesini idame ettirebilmesi için servis saðlayýcýlar önemlidir. Edisplay S.r.l., bu üçünü parti servis saðlayýcýlarýn Edisplay S.r.l. þirketi adýna Kiþisel Bilgileri korumalarýný saðlamak için önlemlerin alýnmasý için gerekli adýmlarý atacaktýr.

Edisplay S.r.l. kanuni olarak gerekmedikçe, sizin rýzanýz olmadan Kiþisel Bilgilerinizi Edisplay S.r.l. adýna faaliyet göstermeyen üçüncü partilere verme niyetinde deðildir. Benzer þekilde, izin olmadan, online olarak toplanan Kiþisel Bilgileri satmak Edisplay S.r.l.'in politikasýna karþýdýr.

 
     
  Çocuklarýn Gizliliði  
  www.sendblaster.com çocuklarý etkilememek için yapýlandýrýlmadý. Buna uygun olarak 13 yaþýndan daha küçük olduðunu bildiðimiz kiþilerden Kiþisel Bilgi toplamak niyetinde deðiliz.  
     
 

Baðlýlýk

 
 

Online Gizlilik Ýlkelerimizle ilgili olarak herhangi bir soru veya yorumunuz olmasý durumunda lütfen bizimle iletiþime geçiniz info@sendblaster.com. Mükemmel gizliliði garanti edeme sekte, en hýzlý þekilde kabiliyetlerimiz dahilinde sorunlarla ilgileneceðiz.

 
     
  Sizin Kabul Ettikleriniz  
  Bu web adresini kullanarak, Online Gizlilik Ýlkeleri maddelerimizi ve Edisplay s.r.l. þirketinin yukarýda ve ek olarak web içerisinde Edisplay s.r.l. þirketinin Kiþisel Bilgi topladýðý yerlerde belirtilen nedenlerle Kiþisel Bilgileri iþlemesini kabul etmiþ oluyorsunuz. Online Gizlilik Ýlkelerimizin deðiþmesi durumunda, bu deðiþiklikleri kabul edilebilir bir süre web sitemizde yayýnlayarak sizin dikkatinize sunabilmek için her türlü gayreti göstermek niyetindeyiz.